FIATA ÇOK MODLU TAŞIMACILIK KONŞİMENTO’ sunu düzenleyen Standart Koşullar (1992)

Tanımlar

–         «Nakliye Acentesi», işbu FBL’yi düzenleyen ve işbu FBL’nin üzerinde adı geçen ve çok-modlu taşımacılık sözleşmesinin taşıyıcı olarak yerine getirilmesinden sorumlu olan Çok-Modlu Taşımacılık Operatörünü ifade eder.

–         «Tüccar», Yükleyiciyi, Göndericiyi, Alıcıyı, işbu FBL’nin Sahibini, Alıcıyı ve Malların Sahibini ifade eder ve içerir.

–         «Gönderici», Nakliye Acentesi ile çok-modlu taşıma sözleşmesini akdeden kişiyi ifade eder.

–         «Alıcı», malları Nakliye Acentesinden alma hakkına sahip kişi anlamına gelir.

–         «Nakliyenin Üstlenilmesi», malların işbu FBL’de kanıtlandığı şekilde alındığı yerde Nakliye Acentesi tarafından teslim edildiği ve taşınması için kabul edildiği anlamına gelir.

–         «Mallar», canlı hayvanlar, konteynerler, paletler veya Nakliye Acentesi tarafından tedarik edilmeyen benzer nakliye veya paketleme maddeleri de dahil olmak üzere, söz konusu malın bordaya mı ya da bordanın yanına mı taşınacağına bakılmaksızın herhangi bir mal anlamına gelir.

1.      Uygulanabilirlik

«FIATA ÇOK MODLU TAŞIMACILIK KONŞİMENTOSU (FBL)» başlığına bakılmaksızın, bu koşullar yalnızca bir taşıma şekli kullanıldığında da geçerlidir.

2.    İşbu FBL’nin Düzenlenmesi

2.1.                     Bu FBL’nin Düzenlenmesi ile Nakliye Acentesi;

a)    Malların teslim alındığı yerden (bu FBL’de belirtilen teslim yer) işbu FBL’de belirtilen teslim yerine kadar tüm taşımacılığın yerine getirilmesini sağlamayı ve/veya kendi adına üstlenmeyi taahhüt eder.

b)   Bu koşullarda belirtilen sorumluluğu üstlenir.

2.2.                   İşbu FBL’nin şartlarına tabi olarak, Nakliye Acentesi, çalışanları veya bunların istihdamı kapsamında hareket eden acentelerinin eylemlerinden ve ihmallerinden veya işbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin ifası için hizmetlerini kullandığı başka herhangi bir kişiden, sanki bu tür eylem ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumlu olacaktır.

3.    Ciro Edilebilirlik ve Malların Mülkiyeti

3.1.İşbu FBL, «Ciro Edilemez» olarak işaretlenmedikçe Ciro Edilebilir bir biçimde düzenlenir. Bu, mallara mülkiyet teşkil edecek ve bu FBL’nin onayı ile mal sahibi, burada belirtilen malları alma veya devretme hakkına sahip olacaktır.

3.2.                   İşbu FBL’deki bilgiler, matbu metinde «Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır», «Yükleyici tarafından paketlenmiş konteyner» veya benzeri ifadeler gibi aksi yapılmadığı veya bu FBL’nin üzerine işlenmediği sürece, söz konusu bilgiler tarafından tarif edildiği şekilde malların Nakliye Acentesi tarafından sorumluluğun üstlenildiğinin en önemli kanıtı olacaktır. Ancak, FBL, iyi niyetli ve bu doğrultuda hareket eden bir alıcıya uygun bir bedel karşılığında devredildiğinde, bunun aksine bir kanıt geçerli olmayacaktır.

4.   Tehlikeli Mallar ve Tazminat

4.1.                    Tüccar, tehlikeli nitelikteki malların taşınmasına ilişkin ulusal hukuka göre veya Uluslararası Sözleşme gereği zorunlu olan kurallara uyacaktır ve her halükârda, tehlikeli nitelikteki mallar Nakliye Acentesi tarafından sorumlu tutulmadan önce, tehlikenin tam niteliğini yazılı olarak Nakliye Acentesine bildirecek ve gerekirse alınacak önlemleri kendisine bildirecektir.

4.2.                  Eğer Tüccar bu bilgileri sağlamazsa ve Nakliye Acentesi malların tehlikeli niteliğinden ve alınması gereken gerekli önlemlerden habersizse ve herhangi bir zamanda can veya mal için tehlikeli olarak değerlendirilirse, bunlar herhangi bir yerde, koşulların gerektirebileceği şekilde, tazminatsız olarak boşaltılabilir, imha edilebilir veya zararsız hale getirilebilir. Tüccar, Nakliye Acentesini, bunlarla ilgili olarak sorumlu tutulmalarından veya taşınmalarından veya arızi herhangi bir hizmetten kaynaklanan tüm kayıp, hasar, sorumluluk veya masraflara karşı tazmin edecektir.

4.3.                   Anılan malların taşınmasıyla oluşan tehlikenin doğasını Nakliye Acentesi tarafından tam olarak bilindiğinin ispatlanmasının mesuliyeti Tüccara aittir.

4.4.                  Herhangi bir mal can veya mal için tehlike oluşturacaksa, benzer şekilde boşaltılabilir veya herhangi bir yere indirilebilir veya imha edilebilir veya zararsız hale getirilebilir. Eğer böyle bir tehlike, Nakliye Acentesinin kusuru ve ihmalinden kaynaklanmadıysa, hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Tüccar, bundan kaynaklanan tüm kayıp, hasar, sorumluluk ve masraflara karşı onu tazmin edecektir.

5.    Malların Tanımı ve Malların Tüccar Tarafından Ambalajlanması ve Denetlenmesi

5.1.Gönderici, malların Nakliye Acentesi tarafından teslim alındığı sırada, FBL’ye eklenmek üzere kendisi tarafından veya onun adına temin edildiği şekliyle, malların genel doğası, işaretleri, sayısı, ağırlığı, hacmi ve miktarı ve uygulanabilirse, malların tehlikeli karakterine ilişkin tüm ayrıntıları Nakliye Acentesine doğruluğunu garanti etmiş sayılır. Gönderici, bu tür bilgilerin yanlışlığı veya yetersizliğinden kaynaklanan tüm kayıp, hasar ve masraflara karşı Nakliye Acentesini tazmin edecektir. Gönderici, FBL kendisi tarafından devredilmiş olsa bile bu sorumluluğu devam edecektir. Nakliye Acentesinin bu tür bir tazminata hakkı, bu FBL kapsamındaki Gönderici dışındaki herhangi bir kişiye karşı sorumluluğunu hiçbir şekilde sınırlamayacaktır.

5.2.                   Nakliye Acentesi, malların kusurlu veya yetersiz ambalajlanmasından veya bu yükleme veya paketleme Tüccar tarafından gerçekleştirildiğinde konteynerler veya diğer taşıma birimleri içinde yetersiz yükleme veya ambalajlamadan veya onun adına, Nakliye Acentesinden başka bir kişi tarafından yapıldığında kaynaklanan, veya Tüccar tarafından tedarik edilen konteynerlerin veya diğer taşıma birimlerinin kusuru veya uygunsuzluğu nedeniyle ya da Nakliye Acentesi tarafından tedarik edildiği takdirde, konteyner veya diğer taşıma biriminin bir kusuru veya uygunsuzluğu, Tüccar tarafından makul bir inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Tüccar, Nakliye Acentesini, neden olduğu tüm kayıp, hasar, sorumluluk ve masraflara karşı tazmin edecektir.

6.    Nakliye Acentesinin Sorumluluğu

6.1.Bu koşullar altında mallar için Nakliye Acentesinin sorumluluğu, Nakliye Acentesinin malları kendi sorumluluğuna aldığı andan teslimat zamanına kadar olan süreyi kapsar.

6.2.                   Nakliye Acentesi, kendi kusurunun veya ihmalinin, çalışanlarının veya acentelerinin veya Madde 2.2.’de belirtilen başka herhangi bir kişinin bu tür kayıp, hasar veya gecikmeye neden olmadığını veya bunda payı olmadığını kanıtlamadığı sürece, malların kaybolmasından veya hasar görmesinden ve teslimatın gecikmesinden, malların Madde 2.1.’de tanımlandığı şekilde kendi sorumluluğundayken meydana gelmesi halinde teslimatın gecikmesinden sorumludur. Bununla birlikte, Nakliye Acentesi teslimatın gecikmesinden sonraki kayıplardan yalnızca Gönderici, Nakliye Acentesi tarafından kabul edilen ve bu belgede belirtilen zamanında teslimatla ilgili bir menfaat beyanı yaptıysa sorumlu olacaktır.

6.3.                   Varış süreleri Nakliye Acentesi tarafından garanti edilmez. Bununla birlikte, teslimatın gecikmesi, malların açıkça kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda, gayretli bir Nakliye Acentesinden beklenmesi makul olan süre içinde, durumun koşullarına bağlı olarak gerçekleşir.

Madde 6.3.’te belirlenen bu teslim tarihini izleyen doksan gün içinde mallar teslim edilmemişse, müddei, aksine delil bulunmaması halinde, malları kayıp olarak değerlendirebilir.

6.4.                  Nakliye Acentesi, durum söz konusu olduğunda, kaybın veya hasarın, bu maddenin a’dan e’ye kadar belirtilen bir veya daha fazla neden veya olaya atfedilebileceğini tespit ettiğinde, müddeinin, her zaman, ancak davacının, kaybın veya hasarın, aslında, tamamen veya kısmen, bu tür nedenlerden veya olaylardan bir veya daha fazlasından kaynaklanmadığını kanıtlama hakkına sahip olması koşuluyla, bu şekilde kaynaklandığı varsayılacaktır:

a)    Tüccarın veya Tüccar adına hareket eden bir kişinin veya Nakliye Acentesinin malları teslim aldığı sorumlu kişinin eylemi veya ihmali;

b)   Paketlemenin veya işaretlerin ve/veya numaraların yetersizliği veya kusurlu olması durumu;

c)   Malların Tüccar veya Tüccar adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından dağıtılması, yüklenmesi, istiflenmesi veya boşaltılması;

d)   Mallar yola çıkarıldığı anda malın kendisinden kaynaklı mevcut olan kusurlar;

e)   Grev, lokavt, durdurma veya emeğin kısıtlanması.

6.5.                   Denizlerde ve İç Su Yollarında Nakliye ile İlgili Müdafaa

Madde 6.2., 6.3. ve 6.4.’e bakılmaksızın, Nakliye Acentesi, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan kayıp, hasar veya gecikmeden dolayı deniz veya iç su yolları ile taşınan mallar ile ilgili olarak teslimattaki kayıp, hasar veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır:

a)     Geminin seyrüseferinde veya yönetiminde kaptanın, denizcilerin, pilotun veya taşıyıcının çalışanlarının eylemleri, ihmalleri veya kusurları.

b)    Yangın, taşıyıcının fiili kusuru veya kusurundan kaynaklanmadıkça, ancak her zaman, geminin denize elverişli olmamasından kaynaklanan bir kayıp veya hasar olduğunda, Nakliye Acentesinin yolculuğun başlangıcında gemiyi denize elverişli hale getirmek için gerekli özeni gösterdiğini kanıtlayabilmesi koşuluyla.

7.     Üstün Hüküm

7.1. Bu koşullar ancak bu FBL tarafından kanıtlanan sözleşme için geçerli olan Uluslararası Sözleşmelerin veya ulusal yasaların zorunlu hükümlerine aykırı olmadıkları ölçüde yürürlüğe girecektir.

7.2.                   Konşimento, 25 Ağustos 1924 tarihli Uluslararası Konşimento Sözleşmesi’nde veya halihazırda yürürlükte olan ülkelerde 23 Şubat 1968 tarihli Brüksel Protokolü’nde yer alan ve Sevkiyat Ülkesinde yürürlüğe giren Lahey-Visby Kuralları, malların deniz yoluyla ve ayrıca malların iç su yolları ile taşınması için geçerli olacak ve bu hükümler, gemi güvertesinde veya güvertenin altında taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın tüm mallar için geçerli olacaktır.

7.3.                   Amerika Birleşik Devletleri Deniz Yoluyla Malların Taşınması Yasası (COGSA), işbu FBL için zorunlu olarak uygulanıyorsa veya uygulanacaksa, ancak bu FBL hakkındaki bir açıklamaya uygun olarak güvertede taşınan mallar için ister güvertede ister güverte altında olsun, deniz yoluyla malların taşınması için geçerli olacaktır.

8.    Nakliye Acentesinin Sorumluluğunun Sınırlandırılması

8.1.Malların kaybı veya hasarına ilişkin tazminatın değerlendirilmesi, bu malların alıcıya teslim edildiği yer ve zamanda veya bu FBL’ye uygun olarak teslim edilmesi gereken yer ve zamanda değerine atıfta bulunularak yapılır.

8.2.                   Malların değeri, mevcut borsa fiyatına göre veya böyle bir fiyat yoksa, mevcut piyasa fiyatına göre veya böyle bir fiyat yoksa, aynı isim ve kalitede malların normal değerine referansla belirlenir.

8.3.                   8.4.-8.9. arasındaki alt madde hükümleri uyarınca, Nakliye Acentesi hiçbir durumda, paket veya birim başına eşdeğer 666,67 SDR’yi veya kaybedilen veya hasar gören malların brüt ağırlığının kilogramı başına 2 SDR’yi aşan bir miktardaki malların kaybından veya hasarından sorumlu değildir veya sorumlu olmayacaktır, hangisi daha yüksekse, malların niteliği ve değeri Gönderici tarafından beyan edilmedikçe ve mallar kendi sorumluluğuna alınmadan önce Nakliye Acentesi tarafından kabul edilmedikçe veya değer, üzerinden ödenen navlun bedeli ve bu değer kendisi tarafından FBL’de belirtilmediği sürece,  beyan edilen değer sınır olacaktır.

8.4.                  Bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma maddesinin birden fazla paket veya birim ile yüklenmesi durumunda, bu taşıma maddesinde paketlendiği şekilde FBL’de numaralandırılan paketler veya diğer nakliye birimleri paket veya nakliye birimleri olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilenler dışında, söz konusu taşıma maddesi paket veya birim olarak kabul edilecektir.

8.5.                   Yukarıda belirtilen hükümlere bakılmaksızın, çok modlu taşımacılığın sözleşmeye göre malların deniz veya iç su yolları ile taşınmasını içermemesi halinde, Nakliye Acentesinin sorumluluğu, kaybedilen veya hasar gören malların brüt ağırlığının kilogramı başına 8,33 SDR’yi aşmayan bir tutarla sınırlandırılacaktır.

8.6.                    

a)     Mal veya hasar kaybı çok modlu taşımacılığın belirli bir aşamasında gerçekleştiğinde, ilgili uluslararası sözleşme veya zorunlu ulusal yasa, söz konusu taşıma aşaması için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış ise ve bu konuda başka bir sorumluluk sınırı sağlamış olacaksa, Nakliye Acentesinin söz konusu kayıp veya hasarla ilgili sorumluluğunun sınırı, söz konusu sözleşme veya zorunlu ulusal yasa hükümlerine atıfta bulunularak belirlenir.

b)    Malların niteliği ve değeri Tüccar tarafından beyan edilmedikçe ve bu FBL’ye eklenmedikçe ve ödenen ad valorem navlun bedeli ödenmedikçe, Nakliye Acentesinin COGSA kapsamındaki sorumluluğu, uygulanabilir olduğunda, paket başına 500 ABD dolarını veya paketler halinde gönderilmeyen mallar olması durumunda, alışılmış navlun birimi başına olan değeri aşmayacaktır.

8.7.                   Nakliye Acentesi, teslimatın gecikmesinden kaynaklanan kayıplardan veya malların kaybı veya hasarı dışındaki dolaylı kayıp veya hasarlardan sorumlu ise, Nakliye Acentesinin sorumluluğu, işbu FBL kapsamındaki çok modlu taşımacılık için çok modlu sözleşme kapsamındaki yükün iki katını aşmayan bir miktarla sınırlandırılacaktır.

8.8.                   Nakliye Acentesinin toplam sorumluluğu, malların toplam kaybına ilişkin sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır.

8.9.                   Nakliye Acentesi, teslimattaki kayıp, hasar veya gecikmenin, bu tür bir kayıp, hasar veya gecikmeye neden olma niyetiyle veya tedbirsizce ve bu tür bir kayıp, hasar veya gecikmenin muhtemelen sonuçlanacağını bilerek yapılan Nakliye Acentesinin kişisel bir eyleminden veya ihmalinden kaynaklandığı kanıtlanırsa, sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanma hakkına sahip değildir.

9.    Haksız Fiillere Uygulanabilirlik

Bu koşullar, işbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin Nakliye Acentesine karşı yapılan tüm talepler için, talebin sözleşmede veya haksız fiille kurulmuş olmasına bakılmaksızın geçerlidir.

10.Çalışanların ve Diğer Kişilerin Sorumluluğu

10.1.                 İşbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin talepler, hizmetleri sözleşmeyi yerine getirmek için kullanılmış olan herhangi bir hizmetli, acente veya başka bir kişiye (herhangi bir bağımsız yüklenici dahil) karşı yapıldığında, bu taleplerin sözleşmede mi yoksa haksız fiil ile mi kurulduğu ve Nakliye Acentesinin ve bu çalışanların, acentelerin veya diğer kişilerin toplam sorumluluğunun 8. maddedeki sınırları aşmaması durumunda bu koşullar geçerlidir.

10.2.               Bu sözleşmeye işbu FBL tarafından kanıtlandığı şekilde girerken, Nakliye Acentesi, bu hükümler kapsamında, sadece kendi adına değil, aynı zamanda bu kişiler için temsilci veya mütevelli olarak da hareket eder ve bu kişiler bu ölçüde bu sözleşmeye taraf olacak veya taraf sayılacaktır.

10.3.               Bununla birlikte, malların kaybının veya bu tür kayıpların veya hasarların, Madde 10.1.’de belirtilen, zarar verme niyetiyle veya tedbirsizce ve zararın muhtemelen sonuçlanacağını bilerek yapılan böyle bir kişinin kişisel bir eylemi veya ihmalinden kaynaklandığı kanıtlanırsa, söz konusu kişi, 8. Maddede öngörülen sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanma hakkına sahip olmayacaktır.

10.4.               Nakliye Acentesinden ve Madde 2.2. ve 10.1.’de belirtilen kişilerden alınabilecek tutarların toplamı, bu koşullarda öngörülen sınırları aşmayacaktır.

11.  Taşıma Şekli ve Güzergahı

Nakliye Acentesi, Tüccara bildirimde bulunmaksızın, malları güvertede veya güvertenin altında taşıma ve malların taşınması, istiflenmesi, depolanması ve nakliyesinde izlenecek araçları, güzergahı ve prosedürü seçme veya değiştirme özgürlüğüne sahiptir.

12.Teslimat

12.1.                 Mallar, işbu FBL’YE uygun olarak teslim edildiğinde veya Gönderenin veya acentesinin emrine verildiğinde veya mallar, teslim yerinde geçerli olan yasa veya yönetmelik uyarınca, malların teslim edilmesi gereken herhangi bir makama veya başka bir tarafa teslim edildiğinde veya Nakliye Acentesinin Tüccarı teslim almaya çağırma hakkına sahip olduğu başka bir yerde teslim edilmiş sayılır.

12.2.               Nakliye Acentesi ayrıca malları yalnızca Tüccarın riski altında saklama hakkına sahip olacak ve Nakliye Acentesinin sorumluluğu sona erecek ve bu tür bir depolamanın bedeli talep üzerine Tüccar tarafından Nakliye Acentesine ödenecektir.

12.3.               Herhangi bir zamanda işbu FBL kapsamındaki taşıma, Nakliye Acentesinin veya Madde 2.2.’de atıfta bulunulan bir kişinin herhangi bir hatası veya ihmalinden kaynaklanmayan herhangi bir engel veya riskten (malların durumu dahil) etkilenmesi veya etkilenmesi muhtemel ise ve makul çabalar gösterilerek kaçınılamayan durumlarda, Nakliye Acentesi İşbu FBL kapsamındaki malların taşınmasından vazgeçebilir ve makul bir şekilde mümkün olduğu durumlarda, malları veya bunların herhangi bir kısmını, Nakliye Acentesinin güvenli ve uygun görebileceği herhangi bir yere Tüccarın emrine verebilir, bunun üzerine teslimat yapılmış sayılır ve bu mallar ile ilgili olarak Nakliye Acentesinin sorumluluğu sona erer.

Her halükârda, Nakliye Acentesi bu koşullar altında tam navlun hakkına sahip olacak ve Tüccar yukarıda belirtilen koşullardan kaynaklanan ek masrafları ödeyecektir.
 

13. Navlun ve Masraflar

13.1.                 Navlun, ister peşin ödemeli veya varış yerinde ödemeli olsun, herhangi bir talep, karşı talep veya mahsup nedeniyle herhangi bir indirim veya erteleme yapılmaksızın nakit olarak ödenecektir.

Navlun, malların Nakliye Acentesi tarafından kendi sorumluluğuna alındığı anda hak edilmiş sayılacak ve hiçbir durumda iade edilmeyecektir.

13.2.               Navlun ve işbu FBL’de belirtilen diğer tüm tutarlar, işbu FBL’de adı geçen para birimi cinsinden veya Nakliye Acentesinin opsiyonunda, sevk günü peşin ödenen navlun için geçerli olan vadesiz bonolar için en yüksek döviz kuru üzerinden sevk veya varış ülkesinin para birimi cinsinden ve satıcıya malların varışında bildirildiği gün varış noktasında ödenecek navlun için veya teslimat emrinin geri çekildiği tarihte, hangisi daha yüksekse veya İşbu FBL’nin tarihinde Nakliye Acentesinin tercihine bağlı olarak ödenecektir.

13.3.                Mallar ile ilgili tüm resim, vergi ve harçlar veya diğer masraflar Tüccar tarafından ödenecektir. Nakliye Acentesi tarafından ekipmanın tedarik edildiği durumlarda, Tüccar, Nakliye Acentesinin hatası veya ihmalinden kaynaklanmayan tüm ücretleri ve masrafları ödeyecektir.

13.4.               Tüccar, savaşın, savaş benzeri operasyonların, salgın hastalıkların, grevlerin, hükümet talimatlarının veya mücbir sebeplerin neden olduğu herhangi bir sapma veya gecikme masrafı veya diğer herhangi bir maliyet artışı için navlun miktarı ile orantılı olarak Nakliye Acentesinin masraflarını karşılayacaktır.

13.5.                Tüccar, malların içeriğinin, sigortasının, ağırlığının, ölçümlerinin veya değerinin beyanının doğruluğunu garanti eder, ancak Nakliye Acentesi, içeriğin denetlenmesini ve ağırlığının, ölçümlerinin veya değerinin doğrulanmasını sağlama özgürlüğüne sahiptir. Böyle bir denetimde beyanın doğru olmadığı tespit edilirse, doğru rakam ile tahsil edilen navlun arasındaki farkın beş katına eşit bir meblağ veya doğru navlun tahsil edilen navlun eksi iki katına eşit bir meblağ kararlaştırılır. İşbu FBL’de ödenecek navlun olarak belirtilmiş olan diğer herhangi bir meblağ dikkate alınmaksızın, muayene masrafları ve diğer mallardaki navlun kayıpları için Nakliye Acentesine tasfiye edilmiş zararlar olarak ödenecektir.

13.6.                Nakliye Acentesi tarafından, işbu FBL kapsamındaki taşıma ile ilgili olarak başka herhangi bir kişiden navlun, masraf veya diğer ücretleri tahsil etme talimatının kabul edilmesine rağmen, Tüccar, talep kanıtının alınmasından ve herhangi bir nedenle ödemenin yapılmamasından dolayı bu tür masraflardan sorumlu olmaya devam edecektir.

14.           Rehin Hakkı

Nakliye Acentesi, mallar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, depolama ücretleri ve geri kazanım bedeli de dahil olmak üzere, Tüccardan Nakliye Acentesine herhangi bir zamanda ödenmesi gereken herhangi bir miktar için bir rehin hakkına sahip olacaktır ve bu rehin hakkını uygun gördüğü makul herhangi bir şekilde uygulayabilecektir.

15. Müşterek Avarya

Tüccar, kendisine yöneltilebilecek Müşterek Avarya niteliğinde her türlü iddiaya ilişkin olarak Nakliye Acentesini tazmin edecek ve bu bağlamda Nakliye Acentesinin talep edebileceği teminatı sağlayacaktır.
 

16. Bildirim

16.1.                 Madde 12 uyarınca mallar alıcıya teslim edildiğinde, söz konusu kayıp veya hasarın genel niteliğini belirten malların kaybı veya hasarına ilişkin bildirim, Alıcı tarafından Nakliye Acentesine yazılı olarak verilmediği sürece, bu teslimat, işbu FBL’de açıklandığı şekilde malların Nakliye Acentesi tarafından teslim edildiğinin karineden sayılan delilidir.

16.2.               Kayıp veya hasarın belirgin olmadığı durumlarda, 12nci Madde uyarınca malların alıcıya teslim edildiği günden sonraki 6 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunulmaması halinde aynı karineden sayılan delil ilkesi geçerli olacaktır.

16.3.                Tüccar, taşımanın INCOTERMS’ine bakılmaksızın ordinonun alıcı tarafından teslim edilmemesi durumunda navlun ile ilgili tüm masraflardan (demuraj, depolama, elden çıkarma vb.) sorumlu olacaktır.

16.4 Taşıma işleminin INCOTERMS’ine bakılmaksızın, siparişin teslim edilmesi ve/veya malların alıcı tarafından limandan teslim edilmesi durumunda Tüccar, navlun ile ilgili tüm masraflardan (nakliye, depolama vb.) müştereken ve müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

17. Zamanaşımı

Nakliye Acentesi, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, malların tesliminden sonraki 9 ay içinde dava açılmadıkça veya malların teslim edilmesi gereken tarih veya Madde 6.4. uyarınca malların teslim edilmemesinin alıcıya malları kayıp olarak görme hakkını vereceği tarih dolduktan sonra, bu koşullar altında tüm sorumluluktan muaf tutulacaktır.
 

18. Kısmi Geçersizlik

Bir maddenin veya bir kısmının geçersiz sayılması halinde, bu FBL’nin ve geri kalan maddelerin veya bir kısmının geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.
 

19. Yargı Yetkisi ve Geçerli Yasalar

Nakliye Acentesine karşı yapılacak işlemler, yalnızca işbu FBL’nin arka yüzünde belirtildiği şekilde, Nakliye Acentesinin iş yerinin bulunduğu yerde başlatılabilir ve söz konusu iş yerinin bulunduğu ülkenin yasalarına göre karara bağlanır.